top of page

12.12【世界吞嚥日2023】🌏

吞嚥係我哋日常生活中一個簡單而自然嘅行為,但你知道嗎?每年全球有數百萬的人因吞嚥問題受影響。🙏🏻


「有啖好食」就成為咗唔少吞嚥困難者嘅願望。我哋特別邀請照護食星級名廚 John Rocha 為大家介紹一道照護食等級五嘅菜式 — 葡國帶子燴飯。☺️💁🏻‍♀️二十多分鐘就煮到既帶有異國風情又色味俱佳嘅照護食菜式,非常適合係在家居嘗試煮食! 😚👍👍

 

好快就到冬至喇!🎉🥳希望各位家居照顧者為有吞嚥困難嘅家人表達愛意,感受節日氣氛,「一齊開飯」!👩🏻‍🍳🧑🏻‍🍳Comments


bottom of page