top of page

「樂齡友里SEN TECH同樂日」

已更新:2天前

上星期三,照護食工作小組受房協邀請去咗九龍灣彩頤居參加由香港房屋協會房協友里主辦嘅「樂齡友里SEN TECH同樂日」,同附近屋苑居民介紹「照護食」,包括食物等級同測試方法,仲即場示範煮等級4嘅香草雞柳,希望長者可以對照護食同吞嚥困難有基本嘅認識。


大家都聽得好投入,唔少居民都話我哋嘅照護食好香、好吸引、見到都想食!我哋會繼續加強喺社區入面推廣,令到吞嚥困難人士都可以食得有專嚴、有滋味。#樂齡友里SEN TECH同樂日

策略夥伴及贊助 #嘉里集團 #擇善基金會

Comments


bottom of page