top of page

照護食地區護老者講座

照護食工作小組早前到嗇色園可頤耆英鄰舍中心,為地區護老者舉辦講座,介紹照護食、吞嚥困難及照護技巧等相關知識。


今次除咗一般講座外,參加者更有機會試食等級5及等級6嘅照護食熱食飯盒🍱,讓佢哋了解到照護食有唔同等級,兼顧等級嘅同時更可以做到色香味俱全,真正將照護食餐膳帶到落社區。


我哋將繼續進行地區工作,向更多地區人士介紹照護食及吞嚥困難,將有尊嚴飲食嘅概念帶入社區,令有需要人士可享有多元化用餐選擇,提升生活素質。😊策略夥伴及贊助 #嘉里集團 #擇善基金會

Comments


bottom of page