top of page

照護食衝出香港 裨益海外吞嚥困難人士

已更新:2023年3月21日

去年8月,照護食工作小組與加拿大頤康中心合作,舉辦咗兩場線上工作坊,分享照護食相關知識及經驗,將照護食嘅概念推廣至加拿大,參加者嘅反應亦相當熱烈。今年,頤康中心開展社會創新計劃,透過我哋嘅協作及經驗分享,將照護食文化帶入多倫多嘅社區,期望令長者、照顧者及其他社區人士都可以食得「喜」!


我哋好高興可以同加拿大頤康中心交流,將照護食嘅概念推廣至海外院舍,令海外嘅吞嚥困難人士都可以享受到色香味俱全嘅照護食。我哋照護食工作小組會繼續努力不懈,務求令本地以至海外嘅吞嚥困難人士都可以有尊嚴地飲食!留言


bottom of page