top of page

【進食的尊嚴 社聯推照護食標準指引 促進業界發展】

已更新:2022年12月29日元旦佳節,大家會諗緊點同屋企人一齊慶祝,感受節日氣氛。但對吞嚥障礙患者嚟講,經口進食已經唔容易,何況係品嚐節日美食。而對一般照顧者而言,為吞嚥障礙患者提供適當飲食,需要基本知識、技術、時間和心思。


為咗可以俾使用者、照顧者及同食物生產者能夠有所依循,社聯照護食工作小組現時聯同香港中文大學食品研究中心及香港大學教育學院吞嚥研究所,制訂本地化嘅「照護食標準指引」作參考,藉此推動健全及可持續發展的嘅「照護食」市場環境。


我哋係「樂齡科技博覽暨高峰會2020」期間進行了一連串訪問,從政策倡議、學術層面、院舍管理同照護食食品生產商角度,對制訂本地照護食標準指引作出探討。快啲㩒入去上面條片睇下喇!


#樂齡科技 #樂齡科技博覽暨高峰會 #香港社會服務聯會

#HKCSS #社聯 #照護食#社企商務中心 #社聯照護食工作小組

#照護食 #carefood #軟餐

#長者 #吞嚥困難 #照顧者

#正向老化 #飲食改革 #鼻胃喉

#長者健康 #長者食譜 #營養食譜 #長者營養不良

#顛覆糊餐傳統 #飲食新選擇 #長者吃得好

bottom of page