top of page

全城齡活 – 樂齡屋苑倡導計劃社區資源博覽回顧

已更新:1月30日

2023年11月4號,社聯伙伴關係拓展部同照護食工作小組喺金獅花園舉辦咗「全城齡活 – 樂齡屋苑倡導計劃社區資源博覽」,增加居民對社區資源嘅認識,我哋更喺當中推廣照護食🍽️。活動過後,居民對照護食嘅認識都加深咗👍🏻

有興趣不妨睇下👀活動回顧影片,聽下👂🏻持分者分享佢哋對活動當日嘅睇法啦🤓照護食網絡 策略夥伴及贊助 #嘉里集團 #擇善基金會

Comments


bottom of page